Horrory wielkanocne 4

W dwie­ście trzy­dzie­stym czwar­tym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry, Szy­mas oraz naj­więk­szy eks­pert od spraw hor­ro­rów świą­tecz­nych w naszym uni­wer­sum, tj. Man­do posta­no­wi­li omó­wić dla Was – zgod­nie z zapo­cząt­ko­wa­ną trzy lata wcze­śniej tra­dy­cją – dwa hor­ro­ry „wiel­ka­noc­ne”. Nasz eks­pert zapro­po­no­wał tym razem „Styg­ma­ty” i „Odku­pie­nie” z 1999 roku. Dla­cze­go hor­ror z Patri­cią Arqu­et­te wzbu­dził swe­go cza­su spo­re kon­tro­wer­sje? Co łączy thril­ler z Chri­sto­phe­rem Lam­ber­tem z „Sie­dem” czy „Mil­cze­niem owiec”? Ile wiel­ko­post­ne­go czy wiel­ka­noc­ne­go kli­ma­tu znaj­dzie­my w obu tych fil­mach? Co pla­nu­je­my obej­rzeć za rok? Cze­go Wam życzy­my? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście! 

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.