Droga do Avengers Endgame: Faza pierwsza

Już za kil­ka­dzie­siąt godzin będzie moż­na obej­rzeć w kinach „Aven­gers Koniec gry” – zwień­cze­nie jede­na­stu lat uni­wer­sum two­rzo­ne­go na dotąd nie­spo­ty­ka­ną ska­lę. Hubert „Man­do” Span­dow­ski i Rafał „Sick” Siciń­ski posta­no­wi­li odpo­wied­nio przy­go­to­wać słu­cha­czy Kon­glo­me­ra­tu na to wyda­rze­nie i ruszy­li w dro­gę ku „End­ga­me”, oma­wia­jąc 21 fil­mów spod szyl­du Marve­la. Pierw­sza faza tego przed­się­wzię­cia, choć wyda­je się dziś led­wie mgli­stym wspo­mnie­niem, to czas, kie­dy kino super­bo­ha­ter­skie zła­pa­ło dru­gi oddech, dostar­czy­ło nam przy­go­dy hero­sów, z któ­ry­mi na wiel­kim ekra­nie nie mie­li­śmy wcze­śniej stycz­no­ści i ugrun­to­wa­ło pozy­cję mar­ki MCU. Dziś przy­glą­da­my się fanow­skim okiem począt­kom tego feno­me­nu, wspo­mi­na­my nasze pierw­sze spo­tka­nia z Iron Manem, Tho­rem i Kapi­ta­nem Ame­ry­ką oraz – uni­ka­jąc for­mu­ły typo­wej recen­zji – pró­bu­je­my nakre­ślić obraz naszych wspo­mnień, emo­cji i oczekiwań.


Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.