Predator: Prey

Kie­dy ujrze­li­śmy pierw­szy pla­kat, któ­ry zapo­wia­dał, że nowy film o pre­da­to­rze będzie roz­gry­wał się w prze­szło­ści, a łow­ca z kosmo­su będzie wal­czył z rdzen­ny­mi Ame­ry­ka­na­mi, wie­le osób odczu­ło kon­ster­na­cję. Michał Ogro­do­wicz, czy­li Komi­sarz Sev z Ziem­nia­cza­ne­go Pola, oraz Michał „Jer­ry” Rako­wicz poczu­li się jed­nak na tyle zain­try­go­wa­ni, że zgod­nie z zapo­wie­dzią z koń­ca odcin­ka o „Pre­da­to­rze” z 2018 roku zasie­dli do sean­su zaraz po pre­mie­rze „Pre­da­tor: Prey” na Disney Plus. Jak wypa­dło prze­nie­sie­nie akcji do XVIII wie­ku? Na ile cie­ka­wie zapre­zen­to­wa­no realia funk­cjo­no­wa­nia ple­mie­nia Koman­czów i co sądzi­my o dub­bin­gu w tak nie­ty­po­wej wer­sji języ­ko­wej? Czy dziew­czy­na w cen­trum akcji to prze­jaw „femi­ni­stycz­nej pro­pa­gan­dy”, czy cie­ka­wy pomysł twór­ców? Jak oce­nia­my sce­ny akcji i opra­wą audio-wizu­al­ną? I w koń­cu, czy „Prey” to uda­ny film? O tym wszyst­kim posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście.

Stre­fa spo­ile­ro­wa: 00:49:31

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ogrodowicz

https://www.youtube.com/channel/UCgCe_2CiiO7F40K30io9v3Q

Gwiezdne Wojny okiem fana z Wrocławia, regularnie na kanale Ziemniaczane Pole Komisarza Seva.