Manitou

W trzy­sta sie­dem­dzie­sią­tym pierw­szym tygo­dniu nada­wa­nia Man­do i Szy­mas uda­ją się do Nowe­go Amster­da­mu, by przyj­rzeć się losom sza­ma­na Dela­wa­rów, Misqu­ama­cu­sa, oraz by powspo­mi­nać cza­sy powie­ścio­wych hor­ro­rów kosz­tu­ją­cych rap­tem kil­ka zło­tych za tom. W jakich oko­licz­no­ściach zetknę­li­śmy się z publi­ka­cja­mi wydaw­nictw typu Phan­tom Press i Amber? Czy zgod­nie z ówcze­sną modą zachwy­ci­li­śmy się twór­czo­ścią Gra­ha­ma Master­to­na? Dla­cze­go i w jaki spo­sób Man­do ilu­stro­wał „Roz­mo­wę Mistrza Poli­kar­pa ze Śmier­cią”? Co wyróż­nia „Mani­tou” na tle całej masy roz­ryw­ko­wych hor­ro­rów? Dla­cze­go wspo­mi­na­my w pod­ca­ście auto­ra „Tuzi­na Zabój­czych Smo­ków Roz­ko­szy” i „Milio­na zagi­nio­nych dzie­wic”? Jak przy­go­dy Harry’ego Erskine’a wypa­da­ją w naj­now­szej SUPERPRODUKCJI Audio­te­ki? Czy Jaro­sław Bobe­rek to dobry Śpie­wa­ją­ca Ska­ła? Jakie są szan­se na omó­wie­nie całe­go sze­ściok­się­gu? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.