Christmas Horror Story

W sześć­dzie­sią­tym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Szy­mas recen­zu­je bożo­na­ro­dze­nio­wą anto­lo­gię hor­ro­rówChri­st­mas Hor­ror Sto­ry (2015), a co za tym idzie opo­wia­da o nawie­dzo­nych szko­łach, prze­ra­ża­ją­cych dzie­ciach, Kram­pu­sach oraz zom­biel­fach. Mię­dzy wer­sa­mi sta­ra się tak­że pod­dać ana­li­zie cza­so­prze­strzeń w uni­wer­sum Kon­glo­me­ra­tu i przy­bli­żyć wpływ kon­struk­cji wła­sne­go miesz­ka­nia na swo­je noc­ne lęki.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.