GOREktyw – Trzy wyprawy w kosmos

Mój skrom­ny gościn­ny udział w świet­nej audy­cji GOREk­tyw. jest to tzw. „szort” gdzie pro­wa­dzą­cy oma­wia­ją nowin­ki. Tym razem mowa o zbli­ża­ją­cym się sequ­elu „Dnia Nie­pod­le­gło­ści”, kolej­nej czę­ści fil­mu „Star Trek”, oraz „Twar­dow­skim” wyre­ży­se­ro­wa­nym przez Toma­sza Bagińskiego.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na kana­le GOREk­tyw. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.