Opowiadania bizarne

W dwie­ście szes­na­stym tygo­dniu nada­wa­nia Bogu­sia i Szy­mas zwie­dza­ją świa­ty stwo­rzo­ne przez Olgę Tokar­czuk i opi­sa­ne w książ­ce „Opo­wia­da­nia bizar­ne”. Czy Tokar­czuk pasu­je do pro­fi­lu Nawie­dzo­ne­go Pod­ca­stu? Czym tak wła­ści­wie jest bizar­ność? Na jak wie­le spo­so­bów moż­na zin­ter­pre­to­wać poszcze­gól­ne opo­wia­da­nia? Na ile może­my w ich kon­tek­ście mówić o pro­zie gatun­ko­wej? W jakie zwie­rzę­ta chcie­li­by się trans­fu­go­wać Bogu­sia i Szy­mon? Co sądzą o kalen­da­rzu ludz­kich świąt? A co o ego­nach i sznu­rów­kach w occie? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście! 


Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.