A Wounded Fawn

W czte­ry­sta czter­dzie­stym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas uda­je się na seans sta­ro­grec­kiej tra­ge­dii oraz szu­ka w lesie fau­na, a osta­tecz­nie znaj­du­je ran­ne­go jelon­ka i Ery­nie. Jak bar­dzo zaska­ku­ją­cy był seans „A Woun­ded Fawn” (2023)? Do jakiej este­ty­ki odwo­łu­je się reży­ser i sce­na­rzy­sta Tra­vis Ste­vens? Jakim cudem ten film przy­wo­dzi na myśl „Yel­low­jac­kets” i „Ryce­rzy Zodia­ku” oraz cytu­je try­lo­gię Trzech Matek Argen­to i dra­ma­ty Ajschy­lo­sa? Co ofe­ru­je widzom liczą­cym po pro­stu na odro­bi­nę roz­ryw­ki? Czy spraw­dza się jako (rever­se) hor­ror? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście! Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.