Sandman. Koniec światów. Tom 8

Misty i Jer­ry kon­ty­nu­ują swo­ją podróż przez kolej­ne odsło­ny serii „Sand­man” i dziś tra­fi­li do gospo­dy Koniec świa­tów aby posłu­chać histo­rii róż­nych podróż­ni­ków, któ­rych los spro­wa­dził do tego limi­nal­ne­go miej­sca. Jak oce­nia­my przed­mo­wę Joe Hil­la oraz wstęp Ste­phe­na Kin­ga? Na ile spe­cy­ficz­ną anto­lo­gią oka­zał się „Koniec świa­tów”? Czy w „Opo­wie­ści o dwóch mia­stach” czuć ducha eks­pre­sjo­ni­stów nie­miec­kich i Love­cra­fta? Czy wspól­ne­go z Nowym Testa­men­tem i Donal­dem Trum­pem ma histo­ria „Zło­ty chło­piec”? Dla­cze­go w kon­tek­ście całe­go tego tomu Misty przy­wo­łu­je feno­men „zaple­czy”? I w koń­cu, jak ten tom wypa­da jako auto­no­micz­na całość, a na ile spraw­dza się jako pre­lu­dium do dal­szych wyda­rzeń? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście.

Dzi­siaj zapra­sza­my na spe­cjal­ny odci­nek serii audy­cji „Wstę­py Ste­phe­na Kin­ga”. Nie jest to pierw­szy taki pod­cast. Lata temu mówi­li­śmy o „Dziew­czy­nie z sąsiedz­twa” Jac­ka Ket­chu­ma czy o „Wład­cy much” Wil­lia­ma Gol­din­ga. Plan na roz­wi­nię­cie tej serii Man­do ma od daw­na – wstęp Kin­ga jako punkt wyjścia/pretekst do omó­wie­nia cze­goś nie­kin­go­we­go. Dzi­siaj jest ku temu oka­zja. Szcze­gól­nie, że choć oma­wia­my już 8. tom serii, to jest on na tyle auto­no­micz­ny, że moż­na posłu­chać bez uczu­cia zagu­bie­nia. Zapraszamy.

„Sand­man. Koniec świa­tów” zaku­pi­cie w skle­pie Egmontu.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.