Cykada

Cyka­da pra­cu­je w wyso­ki budynek.
Wpro­wa­dza dane.
Sie­dem­na­ście roków.
Bez chorobowe.
Bez pomył­ka. Tok, tok, tok!

Czas na dru­gą część nasze­go cyklu kor­po­ra­cyj­ne­go, a w niej cze­ka na Was recen­zja pic­tu­re booka Shau­na Tana pt. „Cyka­da”, wyda­ne­go w Pol­sce przez Kul­tu­rę Gnie­wu. Jaką for­mę austra­lij­ski twór­ca wybrał do opo­wie­dze­nia histo­rii tytu­ło­we­go owa­da? Czy for­mal­ny mini­ma­lizm pasu­je do tre­ści? Kogo sym­bo­li­zu­je Cyka­da? Do jakich reflek­sji skło­ni Was lek­tu­ra tej książ­ki? I kto tak wła­ści­wie jest jej tar­ge­tem? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.