Co komu wolno, czyli o recenzjach i żelaznym kanonie popkultury

Komu w tym kra­ju wol­no wypo­wia­dać się na temat twór­czo­ści Ste­phe­na Kin­ga, publi­ka­cji Fabry­ki Słów czy ogól­nie fan­ta­sty­ki? Jak wyglą­da kanon lite­rac­kie­go hor­ro­ru? Cze­mu słu­ży kate­go­ry­za­cja tek­stów kul­tu­ry? Czym róż­nią się arte­fak­ty z wydaw­nic­twa MAG od koszul­ki z Zary? Czy Tokar­czuk jest lep­sza od Orbi­tow­skie­go? Odpo­wie­dzi na te i inne pyta­nia znaj­dzie­cie w naj­now­szej solów­ce Szy­ma­sa, dostęp­nej wyłącz­nie w Kon­glo­me­ra­cie Podcastowym.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.