Titane

Śmia­ło moż­na posta­wić tezę, że kie­dy Julia Duco­ur­nau poja­wi­ła się w tym roku na festi­wa­lu w Can­nes ze swo­im dru­gim fil­mem peł­no­me­tra­żo­wym zaty­tu­ło­wa­nym „Tita­ne”, nie­wie­lu podej­rze­wa­ło, że oka­że się on fil­mem zwy­cię­skim. Choć kon­tro­wer­syj­ny i szo­ku­ją­cy, spo­tkał się z cie­płym przy­ję­ciem jury pod prze­wod­nic­twem Spike’a Lee i zdo­był Zło­tą Pal­mę. Jer­ry, któ­ry zachwy­cał się z Szy­ma­sem debiu­tem reży­ser­ki, tj. „Raw”, bar­dzo cze­kał na seans i kie­dy tyl­ko nada­rzy­ła się ku temu oka­zja, wybrał się do kina. A aby poroz­ma­wiać o fil­mie, zapro­sił współ­twór­czy­nię kolek­ty­wu Final Girls, miło­śnicz­kę i znaw­czy­nię kina gro­zy Mar­tę Pła­zę! Ten wła­śnie duet będzie dziś zachwy­cał się dru­gim dzie­łem uta­len­to­wa­nej Fran­cuz­ki. Naj­pierw bez­spo­ile­ro­wo, ale szyb­ko prze­cho­dząc do mię­ska i szcze­gó­łów fabu­ły. Zapraszamy!

Stre­fa spo­ile­ro­wa: 00:22:10

Pole­ca­my rów­nież pod­cast eki­py Final Girls, w któ­rym dziew­czy­ny zesta­wia­ją „Tita­ne” z fil­mem „Dzi­cy chłop­cy” Ber­tran­da Man­di­co. Do posłu­cha­nia o tutaj.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Marta Płaza

https://finalgirls.pl/

Entuzjastka kampu, horrorów i kociego futra. Po godzinach marzy o wynalezieniu wehikułu czasu, który przeniósłby ją do obskurnych kin na nowojorskim Times Square z lat 70. Jej życiową misją jest zaszczepienie w widzach miłości do dziwności.