Jack Reacher tom 19: Sprawa osobista

W samym cen­trum Pary­ża snaj­per odda­je strzał do pre­zy­den­ta Fran­cji. Wystrze­lo­ny z odle­gło­ści tysią­ca pię­ciu­set metrów pocisk zatrzy­mu­je kulo­od­por­na szy­ba. Wszyst­ko wska­zu­je na to, że cho­dzi­ło tyl­ko o pró­bę gene­ral­ną przed zbli­ża­ją­cym się szczy­tem G8, któ­ry ma się odbyć w Lon­dy­nie, a jed­nym z poten­cjal­nych celów jest pre­zy­dent USA.

Wywiad woj­sko­wy, FBI i CIA zwra­ca­ją się do Reache­ra z proś­bą o pomoc w schwy­ta­niu zama­chow­ca. Według nich może nim być John Kott, któ­re­go przed szes­na­stu laty wpa­ko­wał za krat­ki. Z natu­ry podejrz­li­wy wobec służb spe­cjal­nych Reacher nie wie­rzy w tę teo­rię i pró­bu­je się trzy­mać z dala od całej spra­wy. Do cza­su, aż na wła­sne oczy zoba­czy zdję­cia ze swo­ją twa­rzą, na któ­rych Kott po opusz­cze­niu wię­zie­nia ćwi­czył strze­la­nie do celu wła­śnie z odle­gło­ści tysią­ca pię­ciu­set metrów…

Teraz Reacher już nie może się wyco­fać, bo spra­wa sta­ła się osobista.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ser­wi­sie Car­pe Noc­tem. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.