Baby Driver

Mają­cy fio­ła na punk­cie muzy­ki i kaska­der­skiej jaz­dy samo­cho­dem Baby pra­cu­je dla orga­ni­zu­ją­ce­go sko­ki na ban­ki i inne insty­tu­cje bos­sa o pseu­do­ni­mie Doc. Boha­te­rów łączy nie­pi­sa­na umo­wa: Baby musi ponieść odpo­wie­dzial­ność za pewien czyn z prze­szło­ści, tj. pomóc przy kon­kret­nej ilo­ści sko­ków. W momen­cie, gdy ścież­ki obu męż­czyzn w koń­cu mają się rozejść, Baby zako­chu­je się w kel­ner­ce z miej­sco­we­go loka­lu i zaczy­na rozu­mieć, jak trud­no odejść z prze­stęp­cze­go światka.

W dzi­siej­szym odcin­ku Kon­glo­me­ra­tu Jer­ry i Szy­mas zapra­sza­ją Was na omó­wie­nie naj­now­sze­go fil­mu w reży­se­rii i ze sce­na­riu­szem Edga­ra Wri­gh­ta – Baby Dri­ver. Czy połą­cze­nie heist movie i musi­ca­lu bez sekwen­cji śpie­wa­nych ma sens? Jak mło­dy, mało­mów­ny boha­ter spraw­dzi się w takim mik­sie? Jaką rolę odgry­wa tu ścież­ka dźwię­ko­wa? Czy opi­nie spro­wa­dza­ją­ce film do dłu­gie­go tele­dy­sku są spra­wie­dli­we? Jak to gatun­ko­we kino autor­skie spodo­ba­ło się naszej eki­pie? Co kry­ty­ku­je Jer­ry? W czym zako­chał się Szy­mas? Jeże­li chce­cie się prze­ko­nać, wgry­waj­cie pod­cast na iPo­dy, wska­kuj­cie do swo­ich bryk i lecimy…

 

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.