Myszka Miki: Kawa Zombo

W Ame­ry­ce trwa Wiel­ki Kry­zys. Miki i jego przy­ja­ciel Hora­cy bez powo­dze­nia pró­bu­ją zna­leźć pra­cę. Znie­chę­ce­ni, posta­na­wia­ją wyje­chać ze swo­imi przy­ja­ciół­ka­mi Min­nie i Kla­ra­bel­lą na biwak do wiej­skie­go dom­ku Kaczo­ra Donal­da. Po powro­cie ze zdu­mie­niem odkry­wa­ją, że więk­szość domów w ich miej­sco­wo­ści zosta­ła wyku­pio­na pod pole gol­fo­we, a miesz­kań­cy znik­nę­li… Miki i Hora­cy będą musie­li odkryć, kto za tym stoi i sta­wić czo­ło szaj­ce oszu­stów, któ­rzy zmie­nia­ją ludzi w zom­bi i wyko­rzy­stu­ją ich do nie­wol­ni­czej pracy.

Jaki­mi uczu­cia­mi Szy­mas darzy Mikie­go, Donal­da i spół­kę? Jakie wra­że­nie zro­bił na nim komiks jako przed­miot mate­rial­ny? A jakie jego fabu­ła czy opra­wa gra­ficz­na? Na czym się zawiódł, a co zasko­czy­ło go pozy­tyw­nie? Posłuchajcie!

Komiks Mysz­ka Miki Kawa „Zom­bo” może­cie kupić w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.