Dracula oraz przegląd planszówek na Halloween

Dobra gra plan­szo­wa na Hal­lo­we­en? Pro­si­my bar­dzo! Sku­ra radzi i pod­po­wia­da! W pierw­szej czę­ści audy­cji recen­zu­je on krót­ki poje­dy­nek pomię­dzy Van Hel­sin­giem a Dra­cu­lą na mapie mia­sta w grze „Dra­cu­la”. A w dru­giej czę­ści pro­po­nu­je pięć gier w kli­ma­cie hor­ro­ru, pasu­ją­cych do roz­gryw­ki pod­czas jesien­nych wieczorów.

Oma­wia­ne dziś plan­szów­ki to:

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.