Harry Hole 11. Pragnienie

Po dwóch latach Jer­ry koń­czy swo­ją przy­go­dę z cyklem Jo Nes­bo o Har­rym Hole. Jak wypa­da “Pra­gnie­nie” jako auto­no­micz­na powieść, a jak pre­zen­tu­je się w kon­tek­ście cało­ści serii? Czy powie­ścio­wa intry­ga wcią­ga i potra­fi zasko­czyć? Jak wypa­da­ją wąt­ki oby­cza­jo­we? Czy to domknię­cie opo­wie­ści o – byłym już – komi­sa­rzu nor­we­skiej poli­cji? I w koń­cu: na ile całość tej dwu­let­niej podró­ży oka­za­ła się satys­fak­cjo­nu­ją­ca? Posłuchajcie!

Powie­ści, tak jak i resz­ty cyklu, posłu­cha­cie oczy­wi­ście w ser­wi­sie Audioteka.pl Jer­ry słu­chał całość w audio i bar­dzo pole­ca taką formę!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ser­wi­sie Car­pe Noc­tem. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.