Beyond The Black Rainbow

Spo­ile­ro­wa ana­li­za debiu­tanc­kie­go fil­mu scien­ce-fici­ton Pano­sa Cosma­to­sa, któ­ry zachwy­cił Sku­rę i Dawi­da swo­im „Man­dy”. Jest to dys­ku­sja dosyć her­me­tycz­na z racji wda­wa­nia się w szcze­gó­ły i oma­wia­nia sce­na po sce­nie fil­mu „Za czar­ną tęczą”. Do odbio­ru zachę­ca­my samych fanów Cosma­to­sa, któ­rzy już zali­czy­li ten nie­tu­zin­ko­wy seans i chcą posłu­chać inne­go spoj­rze­nia na tak trud­ne w odbio­rze dzie­ło reży­se­ra, któ­ry zapo­wia­da się kosz­mar­nie obie­cu­ją­co! Oby tyl­ko nie ura­czył nas kolej­nym fil­mem dopie­ro za 8 lat.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.