Armageddon House

W naj­now­szym odcin­ku Kar­pio­we­go pod­ca­stu oma­wia­my “Arma­ged­don House” Micha­ela Grif­fi­na, mini­po­wieść łączą­cą weird fic­tion z posta­po­ka­lip­są. Jer­ry i Mate­ja zasia­da­jąc do roz­mo­wy nie mie­li poję­cia jak ugryźć zło­żo­ną i wie­lo­war­stwo­wą fabu­łę, któ­ra po lek­tu­rze zosta­wi­ła ich z tysią­cem pytań. Na część z nich odpo­wie­dzie­li sobie w pod­ca­ście, by po jego zakoń­cze­niu zadać sobie kolej­ny ich tysiąc. Zasad­ni­cze jed­nak brzmi: czy war­to się­gnąć po powieść Grif­fi­na? Odpo­wiedź oczy­wi­ście znaj­dzie­cie w odcin­ku, zapraszamy!

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.