Possessor

To już dru­gi film Bran­do­na Cro­nen­ber­ga, syna sław­ne­go Davi­da. Scien­ce fic­tion o kon­tro­li umy­słu i cia­ła, inspi­ro­wa­ny eks­pe­ry­men­ta­mi pew­ne­go hisz­pań­skie­go naukow­ca José Manu­ela Rodrígu­eza Del­ga­do. Film bez CGI, nakrę­co­ny efek­ta­mi prak­tycz­ny­mi. Dzi­siaj Sku­ra odpo­wia­da Czy Bran­don pro­po­nu­je coś nowe­go, odkryw­cze­go wzglę­dem twór­czo­ści swo­je­go ojca, oraz czy ta pro­duk­cja przy­pad­nie fanom pro­zy Phi­li­pa K. Dic­ka. Uwa­ga: w poło­wie audy­cji nada­ją­cy ostrze­ga przed lek­ki­mi spoilerami.

Pamię­taj­cie, że Sku­rę moż­na wspie­rać na Patronite.pl

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.