Agricola

Prze­nie­śmy się w cza­sie do roku 1670. Zara­za sza­le­ją­ca w Euro­pie Środ­ko­wej od 1348 roku w koń­cu zosta­ła prze­zwy­cię­żo­na. Na nowo odży­wa cywi­li­za­cja. Ludzie coraz czę­ściej odna­wia­ją i roz­bu­do­wu­ją swo­je domo­stwa. Łąki prze­kształ­ca się w użyt­ki rol­ne, na któ­rych upra­wia się zbo­że i warzy­wa. Głód panu­ją­cy przez ostat­nie lata spo­wo­do­wał, że ludzie jedzą teraz wię­cej mię­sa (nawyk, któ­re­go my – ludzie żyją­cy w dostat­ku – nie porzu­ci­li­śmy do dnia dzisiejszego).

Gra­cze roz­po­czy­na­ją grę, posia­da­jąc dwóch człon­ków rodzi­ny miesz­ka­ją­cych w dwu­izbo­wej drew­nia­nej cha­cie. W każ­dej run­dzie gracz wysy­ła człon­ków rodzi­ny do pra­cy (wyko­nu­ją oni róż­ne akcje). Jeśli gracz uzbie­ra odpo­wied­nią ilość drew­na i trzci­ny , może roz­bu­do­wać cha­tę oraz powięk­szyć rodzi­nę. Powięk­sza­nie rodzi­ny umoż­li­wia wyko­na­nie więk­szej licz­by akcji, ale rów­nież wią­że się z koniecz­no­ścią pozy­ski­wa­nia więk­szej ilo­ści żyw­no­ści. Gracz orze pola oraz obsie­wa je, aby pozy­skać żywność.

Rosną­ce na polach zbo­że i warzy­wa są zbie­ra­ne pod­czas żniw. W tym samym cza­sie na świat przy­cho­dzą rów­nież mło­de zwie­rzę­ta. Aby moż­na było roz­wi­jać hodow­lę, potrzeb­ne są ogro­dzo­ne pastwi­ska , na któ­rych wypa­sać się będzie owce, dzi­ki i kro­wy. Pomoc­ni­cy oraz Uspraw­nie­nia wspo­ma­ga­ją roz­wój gospo­dar­stwa. Każ­da kar­ta daje gra­czo­wi kon­kret­ne korzy­ści w grze.

Punk­ty zwy­cię­stwa moż­na otrzy­mać za prze­bu­do­wę drew­nia­nej cha­ty w gli­nia­ną oraz za jej póź­niej­szą prze­bu­do­wę w kamien­ny dom. Naj­wię­cej punk­tów zwy­cię­stwa moż­na jed­nak otrzy­mać przez przy­czy­nia­nie się każ­de­go dnia do zwięk­sze­nia kom­for­tu życia i powięk­sze­nie rodziny.

Gracz uży­wa do roz­gryw­ki czter­na­stu spo­śród 169 róż­nych kart Pomoc­ni­ków i 149 róż­nych kart Uspraw­nień. Gwa­ran­tu­je to, że każ­da gra będzie inna. Dodat­ko­we zasa­dy doty­czą­ce gry w warian­cie jed­no­oso­bo­wym oraz rodzin­nym (uprosz­czo­nym) zapew­nia­ją moż­li­wość gry w róż­nych warun­kach oraz z oso­ba­mi o róż­nym doświadczeniu.

W grze poja­wia się bar­dzo wie­le moż­li­wo­ści i dróg do zwy­cię­stwa. Punk­to­wa­na jest pra­wie każ­da dzia­łal­ność – zarów­no roz­wój rodzi­ny i domu, jak i hodow­la zwie­rząt czy upra­wa zbóż i warzyw. Dodat­ko­wo, Agri­co­la świet­nie ska­lu­je się od 2 do 5 gra­czy, a nawet pozwa­la na roze­gra­nie samo­dziel­nej gry (tak­że w for­mie „kam­pa­nii”)!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.