Wonder Woman 1984

Wycze­ki­wa­li­śmy gorą­cej pre­mie­ry kino­wej, ale ze wzglę­du na pan­de­micz­ne oko­licz­no­ści „Won­der Woman 1984” zade­biu­to­wa­ła osta­tecz­nie w ser­wi­sach stre­amin­go­wych. Eki­pa Kon­glo­me­ra­tu, pomi­mo fali nega­tyw­nych recen­zji, posta­no­wi­ła oso­bi­ście spraw­dzić, jak wypa­da nowy film Pat­ty Jen­kins, a następ­nie o nim pody­sku­to­wać. Jak Man­do, Rychu i Jer­ry wspo­mi­na­ją pierw­szy film o Won­der Woman? Cze­go ocze­ki­wa­li­śmy po sequ­elu, śle­dząc jego kam­pa­nię mar­ke­tin­go­wą? Jak „WW 1984” wpi­su­je się w całość fil­mo­we­go uni­wer­sum DC? Dla­cze­go ta pro­duk­cja oka­za­ła się dla nas spe­cy­ficz­nym wehi­ku­łem cza­su? Jak oce­nia­my kon­struk­cję posta­ci i poszcze­gól­ne roz­wią­za­nia fabu­lar­ne? Czy cze­ka­my na kon­ty­nu­ację i cie­szy­my się z zaan­ga­żo­wa­nia Pat­ty Jen­kins do pra­cy przy fil­mie z uni­wer­sum Star Wars? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście. 

Uwa­ga, po dłuż­szym wstę­pie i ogól­nych wra­że­niach od oko­ło 39 minu­ty prze­cho­dzi­my do spo­ile­rów. Czuj­cie się ostrzeżeni.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.