Nie ma wędrowca

W poło­żo­nym na odlu­dziu tar­ta­ku zwa­nym Bazą pra­cę podej­mu­je nowy stróż noc­ny. Drę­czo­ny nie­na­zwa­ną trau­mą męż­czy­zna szyb­ko wni­ka w histo­rię peł­ne­go tajem­nic życia swo­je­go zmar­łe­go poprzed­ni­ka, świad­ka dra­ma­tycz­nych wyda­rzeń z prze­szło­ści. Tym­cza­sem nad­cią­ga zima, a wraz z nią skry­te w zamie­ci wid­ma; nie­sio­ne lodo­wa­tym wia­trem echa popeł­nio­nych tu nie­gdyś zbrod­ni. Zima, w któ­rej śnież­nych obję­ciach wędru­ją ramię w ramię i praw­da, i śmierć.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.