Sklepik z pytaniami cz. 13

Nie­re­gu­lar­na seria pod­ca­stów, w któ­rych odpo­wia­dam na pyta­nia słu­cha­czy. Dzi­siaj zapra­szam na pod­cast tema­tycz­ny, któ­re­go hasła­mi prze­wod­ni­mi są pie­nią­dze, pra­ca, dom i rodzi­na. Dowie­cie się mię­dzy inny­mi o tym czy myślę o wpro­wa­dze­niu wspar­cia finan­so­we­go dla Radia SK? W jaki spo­sób ogar­niam pra­cę zawo­do­wą, życie pry­wat­ne, wycho­wy­wa­nie dzie­ci wraz z pro­duk­cją takiej ilo­ści tre­ści? Dla­cze­go zakoń­czy­łem nagry­wa­nie pod­ca­stów na przy­stan­ku kole­jo­wym? Jakie są moje pla­ny zawo­do­we na przy­szłość? Odpo­wie­dzi na te i inne zagad­ki znaj­dzie­cie w nowym odcin­ku Skle­pi­ku z pytaniami.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.