Smerfy i świat emocji. Smerf, który bał się ciemności

Wydaw­nic­two Egmont wypu­ści­ło wła­śnie nową serię komik­sów o Smer­fach zaty­tu­ło­wa­ną „Smer­fy i świat emo­cji”. Serię, któ­ra bawi, a bawiąc uczy dzie­ci na temat emo­cji. Dziś na nasz warsz­tat tra­fia tom „Smerf, któ­ry bał się ciem­no­ści”, a jako, że to komiks dla raczej młod­szych czy­tel­ni­ków, stu­dio prze­ję­ły dziś dzie­cia­ki. Z pod­ca­stu dowie­cie się jak wypa­da głów­na histo­ria, jak pre­zen­tu­ją się dodat­ki poświę­co­ne emo­cjom oraz czy tytuł ten tra­fił do swo­jej gru­py doce­lo­wej. Zapraszamy!

Komiks kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.