Wolverine – Staruszek Logan

Jakiś czas temu Sick natra­fił na pierw­szy sezon pod­ca­stu „Marve­l’s Waste­lan­ders”. Pro­duk­cja oka­za­ła się na tyle intry­gu­ją­ca, że się­gnął po nią rów­nież Jer­ry. Zanim jed­nak zabie­rze­my Was w podróż przez poszcze­gól­ne odsło­ny tej serii, posta­no­wi­li­śmy się­gnąć po komiks „Wolve­ri­ne. Sta­ru­szek Logan” Mar­ka Mil­la­ra, w któ­rym po raz pierw­szy zoba­czy­li­śmy posta­po­ka­lip­tycz­ną wer­sję świa­ta Marve­la po poko­na­niu super­bo­ha­te­rów przez Red Skul­la i jego armie. Dla Sic­ka była to pierw­sza lek­tu­ra, Jer­ry wró­cił zaś do nie­go po raz kolej­ny. Czy lek­tu­ra oka­za­ła się satys­fak­cjo­nu­ją­ca? Czy Jer­ry w koń­cu się prze­ko­nał do tego komik­su? Czy Sick po prze­czy­ta­niu tego albu­mu odzy­skał wia­rę w Mil­la­ra? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.