Nie!

W czte­ry­sta dzie­wią­tym tygo­dniu nada­wa­nia konik i oran­gu­tan spo­ty­ka­ją się, by pody­sku­to­wać o kon­dy­cji ludz­ko­ści i talen­cie Jor­da­na Peele­go oraz ekip sto­ją­cych za jego fil­ma­mi. Jak Paw­ło­wi Matei i Szy­mo­no­wi spodo­ba­ło się „NOPE” (2022)? Na ile jest to kino roz­ryw­ko­we, a na ile zaan­ga­żo­wa­ne? Dla­cze­go zachwy­ca­my się uję­cia­mi nie­ba, sce­na­mi noc­ny­mi i sound desi­gnem? Któ­ry z nas wci­nał słod­kie buł­ki, prze­glą­da­jąc nowe focie na Rot­ten? Co sądzi­my o UFO pre­zen­to­wa­nym przez Peele­go? Jak inter­pre­tu­je­my jego ewo­lu­cję w toku fil­mu? Czy w powie­ści „Pla­ma świa­tła” Paw­ła Matei znaj­dzie się nawią­za­nie do „NOPE”? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.