Roma

Oma­wia­my dzi­siaj pro­duk­cję uho­no­ro­wa­ną Osca­rem w kate­go­rii naj­lep­szy film nie­an­glo­ję­zycz­ny. Film w reży­se­rii Alfon­so Cuaró­na, któ­ry wsła­wił się bom­ba­stycz­ną „Gra­wi­ta­cją” oraz prze­ni­kli­wą pro­duk­cją scien­ce-fic­tion o tytu­le „Ludz­kie dzie­ci”. Czy reży­ser spraw­dził się w kame­ral­nym dra­ma­cie, nakrę­co­nym w czer­ni i bie­li? Posłu­chaj luź­nej dys­ku­sji z ele­men­ta­mi ana­li­zy. Uwa­ga na lek­kie spoj­le­ry – zachę­ca­my odsłuch już po obej­rze­niu filmu.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.