Wiking

X wiek naszej ery. Syn zamor­do­wa­ne­go przez bra­ta kró­la uda­je się po latach na Islan­dię, by zgod­nie z prze­po­wied­nią pomścić ojca, ura­to­wać mat­kę i zabić wuja.

Jer­ry i Szy­mas wybra­li się do kina na naj­now­szy film Rober­ta Egger­sa. Co łączy „Wikin­ga” (2022) z poprzed­ni­mi fil­ma­mi tego reży­se­ra? W jaki spo­sób seans ugrun­to­wał opi­nię Jerry’ego o Egger­sie? Któ­re walo­ry pro­duk­cyj­ne wywar­ły na nas naj­więk­sze wra­że­nie? Jak oce­nia­my występ Anyi Tay­lor-Joy i Ale­xan­dra Skars­går­da? Co sądzi­my o połą­cze­niu misty­ki i bru­tal­no­ści? Czy prze­szka­dzał nam poziom natu­ra­li­zmu w uka­za­niu starć wojów z dzie­sią­te­go wie­ku? Za co zapa­mię­ta­my role Wil­le­ma Dafoe i Björk? Czy war­to obej­rzeć fil­mo­we behind the sce­nes? Posłuchajcie.

Tekst z New Yor­ke­ra, o któ­rym wspo­mi­na Jer­ry może­cie poczy­tać (posłu­chać) tutaj.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.