Biuro US – sezon 1 i 2

Kame­ry towa­rzy­szą pra­cow­ni­kom oddzia­łu fir­my sprze­da­ją­cej arty­ku­ły papie­ro­we w cza­sie ich codzien­nych obo­wiąz­ków. A Szy­mas cier­pi katu­sze, zaspo­ka­ja­jąc swo­je woje­ry­stycz­ne i maso­chi­stycz­ne żądze.

Czy „The Offi­ce US” 17 lat po pre­mie­rze nadal jest tak samo dobre i mię­si­ste jak w 2005? Jak Paweł Mate­ja namó­wił Szy­ma­sa do się­gnię­cia po ten serial? Dla­cze­go naj­czę­ściej sto­so­wa­nym kla­wi­szem w trak­cie sean­sów jest ESC? Co łączy Pola­ków i Azja­tów? Czy zamie­rzam kon­ty­nu­ować tę bole­sną przy­go­dę z Micha­elem Scot­tem? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.