Upiorne urodziny

Zapo­mnia­ny sla­sher z 1981? Począ­tek lat 80-tych to boom tego gatun­ku. Co Sku­rę zasko­czy­ło w sla­she­rze „Hap­py Bir­th­day to Me”, osa­dzo­nym w stu­denc­kim kam­pu­sie? Jak gra tutaj motyw sióstr i suspens? Czy to bar­dziej poważ­ny sla­sher? Prze­cież został nakrę­co­ny przez J. Lee Thomp­so­na, któ­ry stwo­rzył „Przy­lą­dek Stra­chu”! Na wie­le pytań odpo­wie Wam dzi­siaj Sku­ra, któ­re­go stu­dia może­cie wspie­rać na Patro­ni­te!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.