Swamp Thing

Bli­sko rok po pierw­szych wra­że­niach z seria­lo­we­go „Potwo­ra z bagien”, pro­duk­cja ta powra­ca na łamy Kon­glo­me­ra­tu. Man­do i Jer­ry dys­ku­tu­ją o tym co się uda­ło, a co ich roz­cza­ro­wa­ło. Roz­ma­wia­ją o spój­no­ści całe­go sezo­nu, efek­tach spe­cjal­nych, fabu­lar­nych paten­tach i w koń­cu o tym na ile war­to się­gnąć po „Swamp Thin­ga” mając w per­spek­ty­wie, że serial został anu­lo­wa­ny. Posłu­chaj­cie i podziel­cie się swo­imi wra­że­nia­mi, bo pano­wie dość moc­no róż­nią się w opiniach!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.