W głębi lasu

O ile wia­do­mo było, że Net­flix pod­pi­sał jakiś czas temu potęż­ną umo­wę na ekra­ni­za­cję kil­ku­dzie­się­ciu (!) powie­ści Har­la­na Cobe­na, o tyle to że za jed­ną z nich mają odpo­wia­dać Pola­cy oka­za­ło się pew­nym zasko­cze­niem. Tym samym „W głę­bi lasu” sta­ło się pro­duk­cją dość w naszym kra­ju wycze­ki­wa­ną przed pre­mie­rą i – pew­nie ku zdzi­wie­niu wie­lu – bar­dzo pozy­tyw­nie przy­ję­tą po pre­mie­rze. I to tak­że za gra­ni­cą. Bogu­sia, Man­do i Jer­ry serial obej­rze­li i posta­no­wi­li go omó­wić. Czy zachwa­la­ją rów­nie moc­no jak więk­szość kry­ty­ków? Jak oce­nia­ją prze­nie­sie­nie pro­duk­cji w pol­skie realia, w tym do lat 90tych? Czy „W głę­bi lasu” jest typo­wą cobe­now­ską pro­duk­cją, czy jed­nak odbie­ga od stan­dar­dów koja­rzo­nych z tym auto­rem? Czy rodzi­mi twór­cy pora­dzi­li sobie z reali­za­cją tego pro­jek­tu i umie­jęt­nie zaadap­to­wa­li powieść? W koń­cu, czy serial spraw­dza się jako kry­mi­nał? O tym wszyst­kim posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.