X

W trzy­sta dzie­więć­dzie­sią­tym trze­cim tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas i Jer­ry posta­na­wia­ją nakrę­cić film na far­mie nale­żą­cej do Mar­ty Pła­zy. Nim jed­nak stwo­rzy­my nasze nowo­fa­lo­we post-dzie­ło, poroz­ma­wia­my o nie­daw­nej pre­mie­rze kino­wej, czy­li o „X” (2022). Czym tym razem ura­czył nas Ti West? Co myśli­my o kry­ty­ko­wa­nym w sie­ci otwar­ciu tego fil­mu? Na ile jest to meta­sla­sher? Co mówi nam o USA z lat 70-tych? W jaki spo­sób zre­ali­zo­wa­no kolej­ne sce­ny śmier­ci? Dla­cze­go zachwy­ca­my się mon­ta­żem czy udźwię­ko­wie­niem? Kto z nas cze­ka na pre­qu­el i sequ­el? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Marta Płaza

https://finalgirls.pl/

Entuzjastka kampu, horrorów i kociego futra. Po godzinach marzy o wynalezieniu wehikułu czasu, który przeniósłby ją do obskurnych kin na nowojorskim Times Square z lat 70. Jej życiową misją jest zaszczepienie w widzach miłości do dziwności.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.