Star Wars. Leia. Trzy wyzwania księżniczki. Tom 2

W minio­nym mie­sią­cu Man­do i Jer­ry omó­wi­li dla Was pierw­szy tom man­go­wej adap­ta­cji powie­ści Clau­dii Gray „Leia. Księż­nicz­ka Alde­ra­ana”, czy­li „Leia. Trzy wyzwa­nia księż­nicz­ki”. Ku ich zasko­cze­niu oka­za­ło się, że ten dość nie­ty­po­wy for­mal­nie tytuł jest jed­ną z naj­cie­kaw­szych rze­czy, któ­re uka­za­ły się pod szyl­dem Star Wars w Pol­sce w ostat­nich mie­sią­cach. To spo­wo­do­wa­ło też jed­nak, że ocze­ki­wa­nia wzglę­dem kon­ty­nu­acji bar­dzo moc­no wzro­sły. Czy twór­com uda­ło się je speł­nić? O tym posłu­cha­cie w dzi­siej­szym, nagry­wa­nym na żywo na Pyr­ko­nie, odcin­ku podcastu.

Uwa­ga: Aby pody­sku­to­wać o tym co nam się podo­ba i dla­cze­go zde­cy­do­wa­li­śmy się na audy­cję w peł­ni spo­ile­ro­wą. Jeże­li nie zna­cie jesz­cze tej man­gi zapra­sza­my do posłu­cha­nia roz­mo­wy o pierw­szym tomie, lek­tu­ry i powro­tu na dys­ku­sję z nami!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.