Odwal się od kotów: Polowanie na internetowego mordercę

W trzy­sta czter­dzie­stym dru­gim tygo­dniu nada­wa­nia Paweł Mate­ja i Szy­mas przy­łą­cza­ją się do inter­ne­to­we­go śledz­twa w spra­wie Luki Roc­co Magnot­ty. Dla­cze­go się­gnę­li­śmy po serial „Don’t F**k with Cats: Hun­ting an Inter­net Kil­ler”? Czy spra­wa mor­der­stwa Juna Lina sta­no­wi „dobry” mate­riał na serial true cri­me? Jaką rolę odgry­wa­ją w niej koty i inter­nau­ci? Co Paweł Mate­ja robi na kur­sie bia­łe­go wywia­du? O czym opo­wia­da jego zbiór „Noc­ne” wyda­ny wła­śnie przez Wydaw­nic­two IX? Co „Odwal się od kotów” mówi nam o ludz­kiej wraż­li­wo­ści i o fascy­na­cji mor­der­ca­mi? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.