The Shield: Świat gliniarzy

Akcja „The Shield” roz­gry­wa się w Los Ange­les, na tere­nie naj­gor­szej i naj­nie­bez­piecz­niej­szej dziel­ni­cy – Far­ming­ton. Jest to oko­li­ca, peł­na imi­gran­tów, gan­gów, dile­rów, nar­ko­ma­nów i zbo­czeń­ców. Oko­licz­ny kościół wła­dze mia­sta zamie­ni­ły na komi­sa­riat. Prio­ry­te­tem poli­cjan­tów zatrud­nio­nych w „Sto­do­le” jest oczysz­cze­nie dziel­ni­cy z prze­stęp­czo­ści. Gwiaz­dą komi­sa­ria­tu jest doświad­czo­ny detek­tyw Vic Mac­key, któ­ry wraz ze swy­mi zaufa­ny­mi ludź­mi two­rzy gru­pę ude­rze­nio­wą do wyjąt­ko­wo trud­nych zadań. Mac­key ma opi­nię Ala Capo­ne z odzna­ką, wszy­scy wie­dzą że sto­su­je bru­tal­ne meto­dy i ma nie­le­gal­ne ukła­dy z dile­ra­mi, ale jest nie­ty­kal­ny gdyż za dosko­na­łe wyni­ki popie­ra go „góra”. Człon­ko­wie gru­py ude­rze­nio­wej sto­su­ją meto­dy zarów­no na pogra­ni­czu pra­wa jak i poza nim i to wła­śnie ich losy two­rzą głów­ną oś fabu­ły w tym serialu.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.