Dziewczyna z kawałków

Gdy pró­bu­jesz ulep­szyć swo­ją uko­cha­ną, budzą się demo­ny! Frank Henen­lot­ter nie ma co do tego wąt­pli­wo­ści. Wyre­ży­se­ro­wa­ny przez nie­go film „Fran­ken­ho­oker” to z jed­nej stro­ny tra­we­sta­cja kla­sycz­nej powie­ści Mary Shel­ley z gen­de­ro­wym twi­stem, a z dru­giej wciąż aktu­al­na histo­ria o spo­łecz­nych kon­we­nan­sach i woj­nie płci. Ile w tytu­ło­wej boha­ter­ce znaj­dzie­my z kobie­ty eks­plo­ata­cji? Gdzie moż­na umiej­sco­wić sam film na linii kamp – obskur­ne, ale też zaska­ku­ją­co prze­ni­kli­we dzie­ło? W poważ­no – nie­po­waż­nej roz­mo­wie Mar­ta i Bogu­sia szu­ka­ją odpo­wie­dzi na te i inne pyta­nia, przy oka­zji sta­wia­jąc nowe. Zanur­kuj­cie z dziew­czy­na­mi pro­sto do tego naj­głęb­sze­go, fil­mo­we­go śmietnika.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Marta Płaza

https://finalgirls.pl/

Entuzjastka kampu, horrorów i kociego futra. Po godzinach marzy o wynalezieniu wehikułu czasu, który przeniósłby ją do obskurnych kin na nowojorskim Times Square z lat 70. Jej życiową misją jest zaszczepienie w widzach miłości do dziwności.