Star Wars: Forcery

Pod­czas zamie­ci śnież­nej w górach ma miej­sce wypa­dek samo­cho­do­wy. Ofia­ra tra­fia pod opie­kę swo­jej fan­ki numer jeden – Fran­nie Filks. Z poła­ma­ny­mi noga­mi, uza­leż­nio­ny od środ­ków prze­ciw­bó­lo­wych, zda­ny jest na łaskę wyba­wi­ciel­ki, któ­ra nie kwa­pi się, by odwieźć go do szpi­ta­la. Opie­ka – od począt­ku dziw­na i nie­zbyt miła – zamie­ni się w praw­dzi­wy kosz­mar, gdy Fran­nie czy­ta skrypt ostat­nie­go epizodu.

W dwu­dzie­stym dru­gim odcin­ku pod­ca­stu Radio SK punk­tem wyj­ścia jest recen­zja ama­tor­skiej gwiezd­no­wo­jen­nej paro­dii fil­mu „Mise­ry”. Odci­nek jed­nak prze­peł­nio­ny jest dygre­sja­mi i tak: mówię spo­ro o „Gwiezd­nych woj­nach”, Fan Fil­mach, „Gwiezd­nych woj­nach”, Dol­lar Babies, „Gwiezd­nych woj­nach” i fanach… a pomię­dzy prze­wi­ja się oma­wia­nie fil­mu „For­ce­ry”.

Na sam koniec, korzy­sta­jąc z oka­zji jaką daje mi tema­ty­ka odcin­ka, ser­decz­nie zapra­szam wszyst­kich na tego­rocz­ną edy­cję kon­wen­tu Star For­ce, któ­ra odbę­dzie się już w następ­ną sobo­tę w Toruniu.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.