The Black Monday Murders. Tom 1. Chwała mamonie

Zasta­na­wia­li­ście się kie­dyś, dla­cze­go naj­więk­sze kra­chy gieł­do­we zawsze mia­ły miej­sce w paź­dzier­ni­ku? Co dzie­je się z dzie­siąt­ka­mi tra­de­rów z Wall Stre­et? Kto tak napraw­dę kon­tro­lu­je naj­więk­sze insty­tu­cje finan­so­we na świe­cie? 31 paź­dzier­ni­ka – w wigi­lię Sam­ha­in – 2016 roku ginie Daniel Rot­schild, czło­nek zarzą­du ban­ku Caina-Kan­krin. Męż­czy­zna padł ofia­rą mor­der­stwa rytu­al­ne­go. Detek­tyw Theo Dumas spró­bu­je roz­wi­kłać tę sprawę… 

Zapra­sza­my na recen­zję komik­su „The Black Mon­day Mur­ders” ze sce­na­riu­szem Jona­tha­na Hick­ma­na i ilu­stra­cja­mi Tom­ma Coke­ra. Czy twór­ca „Nie­skoń­czo­no­ści” (Marvel Now) spraw­dził się jako autor okul­ty­stycz­nej mie­szan­ki kry­mi­na­łu i hor­ro­ru? Jaka opra­wa gra­ficz­na towa­rzy­szy wie­lo­wąt­ko­wej, pocię­tej na wie­le mniej­szych ele­men­tów opo­wie­ści? Jak wyglą­da wyda­nie „The Black Mon­day Mur­ders” od Non Stop Comics? Za co zapa­mię­ta­my ten album? Posłuchajcie.

Komiks kupi­cie w skle­pie wydaw­nic­twa Non Stop Comics.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.