Odrodzenie – Nightwing: Lepszy niż Batman (tom 1)

Pierw­szy tom serii o Nigh­twin­gu w nowej linii wydaw­ni­czej DC Odro­dze­nie. Dick Gray­son był pierw­szym Robi­nem. Zastę­po­wał Bat­ma­na. Był super­sz­pie­giem, a potem czło­wie­kiem, któ­re­go wszy­scy uwa­ża­li za mar­twe­go. Teraz wra­ca do Gotham jako Nigh­twing. Powrót do sta­re­go życia nie jest łatwym zada­niem – nie wystar­czy zało­żyć zna­jo­my czar­no-nie­bie­ski kostium. Zwłasz­cza że Bat­man, jego poprzed­ni szef, nale­ga, by dzia­łał w poje­dyn­kę. Tym razem Dick zawią­że sojusz z Rap­to­rem, nową posta­cią dzia­ła­ją­cą w Mrocz­nym Mie­ście, by sta­wić czo­ło Try­bu­na­ło­wi Sów. Aby tego doko­nać, Nigh­twing być lep­szy niż Batman!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.