Skura błądzi we Mgle

Sku­ra obej­rzał dru­gi i trze­ci odci­nek seria­lu „Mgła”. Ist­nie­je duże praw­do­po­do­bień­stwo, że czwar­te­go już nie obej­rzy, więc posta­no­wił podzie­lić się z Wami swo­imi spo­strze­że­nia­mi. Dzi­siej­sza audy­cja nie jest ana­li­zą obej­rza­nych odcin­ków, nie jest to też recen­zja w tra­dy­cyj­nym rozu­mie­niu tego sło­wa. Jest to nato­miast zbiór prze­my­śleń, poprze­pla­ta­ny mnó­stwem dygre­sji, z któ­re­go wyła­nia się wstęp­na oce­na naj­now­sze­go seria­lu bazu­ją­ce­go na utwo­rze Ste­phe­na Kinga.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.