Kobiety eksploatacji. Odcinek 12: Zemsta

UWAGA!!! W nagra­niu poru­sza­my temat gwał­tów i prze­mo­cy sek­su­al­nej. Jeśli jesteś słu­cha­czem wraż­li­wym na te tre­ści to być może nie jest to audy­cja dla cie­bie. OSTRZEGAMY!!! 

Jen i jej kocha­nek Richard pla­nu­ją namięt­ne chwi­le w wil­li na pusty­ni. Nie­spo­dzie­wa­nie, dzień wcze­śniej poja­wia­ją się kole­dzy Richar­da psu­jąc upoj­ną atmos­fe­rę. Jen zosta­je zgwał­co­na i zepchnię­ta z urwi­ska. Powra­ca jed­nak i pra­gnie krwa­wej zemsty na swo­ich opraw­cach… „Reven­ge” peł­no­me­tra­żo­wy debiut fran­cu­skiej reży­ser­ki Cora­lie Far­ge­at to świe­ża, femi­ni­stycz­na odsło­na kina zemsty. Dla jed­nych kino roz­ryw­ko­we, gar­ścia­mi czer­pią­ce z tra­dy­cji popu­lar­nych fil­mo­wych akcyj­nia­ków. Dla innych wypeł­nio­ny sym­bo­la­mi mani­fest o kobie­cej sile. Bez wzglę­du na to, któ­ry z inter­pre­ta­cyj­nych tro­pów jest Wam bliż­szy seans „Zemsty” jest cie­ka­wym doświad­cze­niem. Moż­na patrzeć dosłow­nie, punk­tu­jąc fabu­lar­ne luki i kon­tro­wer­syj­ne wybo­ry sty­li­stycz­ne. Ale moż­na tak­że zaj­rzeć głę­biej! Dla­te­go dzi­siaj Kobie­ty eks­plo­ata­cji zdmu­chu­ją pustyn­ny kurz, prze­płu­ku­ją krwa­wią­cą ranę i rusza­ją na polo­wa­nie. Zamiast kul – argu­men­ty, lor­net­kę zastą­pią stop­klat­ki. Bogu­sia i Mar­ta po raz kolej­ny udo­wod­nią, że w obrę­bie nur­tu rape and reven­ge pozo­sta­ło jesz­cze wie­le do powiedzenia.

Marta Płaza

https://finalgirls.pl/

Entuzjastka kampu, horrorów i kociego futra. Po godzinach marzy o wynalezieniu wehikułu czasu, który przeniósłby ją do obskurnych kin na nowojorskim Times Square z lat 70. Jej życiową misją jest zaszczepienie w widzach miłości do dziwności.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.