Jack Reacher tom 11: Elita zabójców

Jeden z człon­ków spe­cjal­nej gru­py armii ame­ry­kań­skiej zosta­je odna­le­zio­ny na pusty­ni w Kali­for­nii. Mar­twy. Ktoś wyrzu­cił go z heli­kop­te­ra. Pozo­sta­li człon­ko­wie eki­py znik­nę­li w zagad­ko­wych oko­licz­no­ściach. Jack Reacher otrzy­mu­je zaszy­fro­wa­ną wia­do­mość i rusza na pomoc. Będzie musiał połą­czyć siły z daw­ny­mi kole­ga­mi z żan­dar­me­rii woj­sko­wej, żeby prze­nik­nąć do sed­na spi­sku zwią­za­ne­go z mię­dzy­na­ro­do­wym ter­ro­ry­zmem. Tyl­ko w ten spo­sób oca­li żywych, pogrze­bie umar­łych i roz­wi­kła tajem­ni­cę, któ­rą z każ­dym dniem spo­wi­ja coraz gęst­szy mrok. Ludzie, któ­rzy wzię­li go na cel, nie zda­ją sobie jesz­cze spra­wy, że Reache­ro­wi nie nale­ży wcho­dzić w drogę.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ser­wi­sie Car­pe Noc­tem. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.