Strażnicy Galaktyki. Tom 1

Nie­speł­na rok temu, Misia­el i Jer­ry zakoń­czy­li swo­ją przy­go­dę z komik­so­wy­mi seria­mi „Ani­hi­la­cja” oraz „Ani­hi­la­cja Pod­bój”, za któ­ry­mi sta­li w znacz­nym stop­niu Dan Abnett oraz Andy Lan­ning. Koń­cząc ostat­ni pod­cast z tam­te­go cyklu, pano­wie zasta­na­wia­li się czy kie­dy­kol­wiek Egmont pój­dzie za cio­sem i się­gnie po tytu­ły, któ­re zdo­by­ły popu­lar­ność wła­śnie po tam­tych even­tach, jak cho­ciaż­by „Nova”, czy „Straż­ni­cy Galak­ty­ki”. Jak się oka­za­ło, odpo­wiedź brzmi: tak! Dziś zapra­sza­my Was zatem na omó­wie­nie pierw­sze­go tomu „Straż­ni­ków Galak­ty­ki” A.D. 2008. Czy trze­ba się­gnąć po „Ani­hi­la­cję”, albo inne tytu­ły zwią­za­ne z kosmo­sem Marve­la aby czer­pać peł­ną przy­jem­ność z lek­tu­ry? Jak sce­na­rzy­ści pro­wa­dzą poszcze­gól­nych człon­ków dru­ży­ny oraz rela­cje pomię­dzy posta­cia­mi i na ile to co dosta­je­my w komik­so­wej inkar­na­cji z 2008 roku róż­ni się od tego co otrzy­ma­li­śmy w fil­mach Gun­na? Co jest naj­więk­sza zale­tą tego tytu­łu i komu moż­na go pole­cić? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku!

Komiks „Straż­ni­cy Galak­ty­ki” kupi­cie oczy­wi­ście na stro­nie Egmontu!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.