Co po trzecim sezonie „Stranger Things”: Letnia noc

Minę­ło kil­ka­na­ście tygo­dni od pre­mie­ry trze­cie­go sezo­nu „Stran­ger Things”. Czu­je­cie jesz­cze głód podob­nych pro­duk­cji? Chcie­li­by­śmy wyjść naprze­ciw waszym potrze­bom i ocze­ki­wa­niom i pole­cić wam kil­ka tytu­łów, któ­re według nas moż­na spo­koj­nie nazwać czymś co ofe­ru­je podob­ne do pro­duk­cji Net­flik­sa dozna­nia. I nie cho­dzi nam tyl­ko o szczu­cie nostal­gią, bo uwa­ża­my, że nie wszyst­ko co ogry­wa motyw lat 80tych to zwy­kła „nostal­gia porn” i cza­sa­mi po pro­stu wstyd rzu­cać takim porównaniem. 

Po kolej­nym mie­sią­cu prze­rwy mamy dla was następ­ny pod­cast, któ­rym naj­praw­do­po­dob­niej koń­czy­my pierw­szą serię nasze­go cyklu. Pod­cast o tyle wyjąt­ko­wy, że łamią­cy chy­ba wszyst­kie zało­że­nia serii roz­po­czę­tej przez Sic­ka. Naj­waż­niej­sza zmia­na jest taka, że w pod­ca­ście nie ma Sic­ka 🙂 Zapew­nia­my jed­nak, że ser­wu­je­my wam nostal­gię na kil­ku pozio­mach, gdyż pierw­szy raz od bar­dzo daw­na przed mikro­fo­na­mi zasia­da­ją Man­do i Sku­ra, czy­li duet, któ­ry lata temu roz­po­czy­nał wspól­ne, pre­kon­glo­me­ra­to­we nagry­wa­nie, a od daw­na nie miał oka­zji przed wami wystą­pić. Kolej­na zmia­na jest taka, że dzi­siej­sza audy­cja nie jest zwar­tą, spój­ną i krót­ką dys­ku­sją 🙂 Ser­decz­nie zapra­sza­my więc na peł­ną dygre­sji, ok. 70-minu­to­wą roz­mo­wę na temat książ­ki Dana Sim­mon­sa – „Let­nia noc”.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.