Avengers: Koniec gry

Dwu­dzie­sta dru­ga pro­duk­cja w MCU. Przed­ostat­ni film trze­ciej fazy. Zwień­cze­nie histo­rii o kamie­niach nie­skoń­czo­no­ści. Bez­po­śred­nia kon­ty­nu­acja „Infi­ni­ty War”. Czas na zakoń­cze­nie dro­gi do End­ga­me i omó­wie­nie „Koń­ca gry”.

Z jaki­mi ocze­ki­wa­nia­mi Jer­ry i Szy­mas tra­fi­li do kina? Jak wyglą­da świat po „Woj­nie bez gra­nic”? Co sądzi­my o ewo­lu­cji pozo­sta­łych przy życiu człon­ków Aven­gers? Jak oce­nia­my poszcze­gól­ne akty naj­now­sze­go fil­mu bra­ci Rus­so? Któ­re run­ning jokes były dla nas męczą­ce? Jakie są nasze ulu­bio­ne sce­ny? Czy MCU zdą­ży­ło nas zmę­czyć, czy może z opty­mi­zmem patrzy­my w przy­szłość, wycze­ku­jąc czwar­tej fazy? Posłuchajcie.

Stre­fa spo­ile­ro­wa: 00:18:14


Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.