Miasto umarłych

Za namo­wą swo­je­go pro­fe­so­ra, mło­da stu­dent­ka Nan Bar­low wyjeż­dża do małe­go mia­stecz­ka Whi­te­wo­od w Mas­sa­chu­setts, aby pod­jąć bada­nia na temat cza­ro­stwa. Na miej­scu oka­zu­je się, że mia­sto jest nęka­ne przez rein­kar­na­cję słyn­nej wiedź­my, spa­lo­nej na sto­sie w XVII wie­ku. Aby utrzy­mać swą nie­śmier­tel­ność, wiedź­ma wyma­ga regu­lar­nych ofiar z mło­dych dzie­wic. W tym roku ofia­rą ma paść Nan…

W dzi­siej­szym odcin­ku wspie­ra­ny przez Jac­ka Roko­sza z pod­ca­stu Stre­fa mro­ku Żar­łok oma­wia film The City of the Dead z 1960 roku, zna­ny rów­nież jako Hor­ror Hotel. Jak nasi eks­per­ci oce­nia­ją tę kla­sycz­ną pro­duk­cję? Posłuchajcie…

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Jacek Rokosz

http://www.strefamrokupodcast.pl/

Doktor sztuki filmowej, absolwent łódzkiej filmówki, z wykształcenia reżyser filmów animowanych. Wykłada na macierzystej uczelni i na Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie, gdzie jest prodziekanem. Jego specjalnością są filmy klasy B, którym poświęcił doktorat. Popularyzuje złe filmy m.in. na festiwalach Transatlantyk w Poznaniu i Cropp Kultowe w Katowicach. Współpracuje z warszawskim kinem Muranów, gdzie od lat prezentuje najgorsze filmy świata.