The Punisher

Połą­cze­nie seria­lo­wych Defen­ders zapo­cząt­ko­wa­ło zawią­za­nie naszej pod­ca­sto­wej, małej, dwu­oso­bo­wej dru­ży­ny do oma­wia­nia seria­li ze staj­ni Marve­la i Net­flik­sa. Dru­ży­ny, któ­ra dziś znów łączy siły aby poroz­ma­wiać o kolej­nym tytu­le z tego wor­ka. Pre­mie­ra „Puni­she­ra” była dla nas o tyle wyjąt­ko­wa, że więk­szość redak­cji Kon­glo­me­ra­tu (nie tyl­ko mówią­cy dziś Man­do i Sick) wią­że z tym tytu­łem bar­dzo cie­płe wspo­mnie­nia z lat minio­nych. Czy serial spro­stał naszym ocze­ki­wa­niom? Czy prze­sko­czył poprzecz­kę, tak wyso­ko zawie­szo­ną przez dru­gi sezon „Dare­de­vi­la”? Czy taka wizja histo­rii Fran­ka Castle do nas tra­fi­ła? Jak wypa­da nowa pro­duk­cja na tle poprzed­nich ekra­ni­za­cji tego komik­su? O tym i wie­lu innych tema­tach posłu­cha­cie w dzi­siej­szej audycji.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.