Deadpool Classic. Tom 6

Najem­nik z nawij­ką tra­ci głos, zosta­je poj­ma­ny, pozna­je swo­je­go boskie­go ojca i natych­miast otrzy­mu­je od nie­go sro­gą karę. Wpa­da tak­że w radar samych Aven­gers i nowe­go wodza Wakan­dy – Kil­l­mon­ge­ra, a poza tym wyna­jem nowe­go miesz­ka­nia zmu­si go do odwie­dze­nia kosmicz­ne­go wię­zie­nia o zaostrzo­nym rygo­rze i spo­tka­nia z daw­ną wybran­ką jego serca.

Jak duży cha­os panu­je w szó­stym tomie zbior­czym „Dead­po­ola” wyda­wa­ne­go w ramach serii „Marvel Clas­sic” przez Egmont? Czy w tym sza­leń­stwie tkwi meto­da? Jaką rolę w komik­sie ode­gra twarz Toma Cruise’a? Czy odci­nek spon­so­ru­je Żar­łokTV? Posłuchajcie.

Komik­sy z serii „Dead­po­ol Clas­sic” może­cie kupić w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.